Zasady działania Funduszy Europejskich

Opis funduszy za portalem funduszeeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.

Unia Europejska przeznacza fundusze ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w praktyce co siedem lat.

Obecnie jesteśmy w planie finansowym 2014-2020.

Struktura Funduszy Europejskich

Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych.

Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Europejski Fundusz Społeczny

Głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Dowiedz się więcej o Europejskim Funduszu Społecznym.

Fundusz Spójności

Jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

W sumie, poprzez te fundusze Unia Europejska planuje przekazać do 2020 roku prawie połowę swego całego budżetu (ponad 453 mld euro) na pomoc krajom członkowskim.

Pozostała część wydatków Unii kierowana jest do realizacji celów specjalnych przez dodatkowe fundusze inwestycyjne, w tym:

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

Stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:

JASPERS

Finansuje wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych

JASMINE

Również finansuje wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych

JEREMIE

Ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania

JESSICA

Wspomaga rozwój obszarów miejskich

Na co wydawane są fundusze?

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

Zrównoważony rozwój

Unia stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Ponadto Unia promuje racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

Równość szans

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność. Zapoznaj się z Agendą działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.

Społeczeństwo informacyjne

Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Ile i na co?

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld €.

Poza istniejącymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

Program Horyzont 2020

Progma ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld €),

Program COSME

Program ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld €)

Program „Łącząc Europę”

Program będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld €)

Program Erasmus+

Program ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro),

Program Kreatywna Europa

Program więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld €)

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii Europejskiej na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% - 90% średniego poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym. Natomiast za bardziej rozwinięte uznaje się te regiony, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej.

Wśród regionów zaliczonych do mniej rozwiniętych, w których poziom dochodu narodowego na mieszkańca jest poniżej 75% średniego poziomu unijnego, są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi, Słowacja, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunia bez Bukaresztu, Bułgaria, znaczna część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Malta, Portugalia bez Lizbony i Algavre, Hiszpania bez Extremadury oraz zachodnia część Wielkiej Brytanii.

mld € - łączna kwota środków przewidzianych dla krajów członkowskich w latach 2014-2020 na politykę regionalną
mld € przyznano Polsce

To co ThinkIt Consulting może zaoferować w zakresie obsługi funduszy europejskich

Monitoring funduszy i zewnętrznych źródeł finansowania

Od kilkunastu lat zajmujemy się praktycznie pozyskaniem, zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowych. Jesteśmy z naszymi Klientami od samego początku – od powstawania idei i pomysłów na rozwój, do końca – skutecznego wdrożenia projektu. Znajdziemy dla Twojego projektu zewnętrzne źródło finansowania i pomożemy skutecznie pozyskać je.

Budowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej

Nasze usługi obejmują tworzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, m.in. wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, analiz finansowych, biznes planów, uproszczonych biznes planów do banku, programów funkcjonalno-użytkowych.

Budowanie relacji

Nasza praca polega na wspólnym budowaniu relacji z klientem, generowaniu wspólnego projektu, wytyczeniu jego ścieżki rozwoju, a następnie pozyskaniu finansowania na jego realizację

Rozliczanie dotacji

Nasze usługi dotyczą zarówno czuwania nad bezpieczną realizacją projektu , a także poprawnością rozliczania środków unijnych, dbania o poprawne sporządzanie raportów i wniosków o płatność.

Wspieramy projekty:

Teleinformatyczne

Nasza oferta obejmuje szeroko pojęte doradztwo w obszarze projektów IT i ICT. Łączymy naszą wiedzę merytoryczną w zakresie teleinformatyki z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Wspomagamy zespoły sprzedażowe korporacji IT/ICT, integratorów i producentów IT/ICT wiedzą merytoryczną na temat środków UE, w celu optymalizacji ich możliwości i kierunków sprzedażowych.

Smart City

Wspomożemy samorządy w przygotowaniach do wdrożenia normy ISO 37120, a także podpowiemy jak przygotować się do wdrażania usług inteligentnych: jakie usługi wybrać, w jakiej kolejności wdrożyć je oraz jak pozyskać fundusze wspierające wdrożenie.

Inwestycyjne - ochrona środowiska i OZE

Przygotowujemy kompleksowe projekty dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami związanymi z ochroną środowiska. Wspieramy projekty z zakresu greenenergy. Wiemy jak pozyskać środki na realizację inwestycji przyjaznych środowisku. Obliczanie efektu środowiskowego, wybranie najkorzystniejszej drogi wsparcia, pomoc przy opracowaniu raportu środowiskowego, czy oceny oddziaływania na środowisko, analiza wrażliwości i ryzyka w pełni wpisuje się w zakres naszych usług. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie.

Inwestycyjne: infrastrukturalne i B+R

Doradzimy jak przygotować się do pozyskania funduszy na badania i rozwój, pomożemy przygotować wniosek aplikacyjny i wesprzemy podczas realizacji i rozliczania projektu.